RODO

Szanowni Państwo

W związku z nowymi regulacjami o ochronie danych osobowych, związanymi z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, spełniamy nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy Państwa dane i dane Waszych dzieci.

Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Biuro Podróży PIONIER spółka cywilna Lucjana Kliś i Waldemar Kliś z siedzibą w Bielsku- Białej, ul. Pocztowa 33, NIP: 547-203-60-54, REGON: 240236426, tel. 33 822 16 73, e-mail: bppionier@poczta.onet.pl

Jak się można z nami skontaktować?

Biuro Podróży PIONIER
ul. Cyniarska 38
43-300 Bielsko-Biała
tel: 33 822 16 73
e-mail: bppionier@poczta.onet.pl

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–16.00.

Czy muszą Państwo podawać nam swoje dane?

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale niektóre dane mogą być niezbędne do zawarcia Umowy, realizacji zaakceptowanego programu imprezy turystycznej i prawidłowego świadczenia naszych usług, lub aby spełnić wymagania określone przepisami prawa których musimy przestrzegać.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podadzą nam Państwo danych osobowych, niezbędnych do zawarcia umowy niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy a w konsekwencji nie będą mogli Państwo korzystać z naszych usług.

Jakie jest cel i podstawa prawna przetwarzania państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci w celach związanych z realizacją umów na świadczenie imprez turystycznych, ponieważ są one niezbędne do realizacji programu oraz wykonania zawartej umowy lub do kontaktu z Państwem.

Ponadto Państwa dane przetwarzane są w celu:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • kontaktowania się z Państwem w celach reklamacyjnych,
 • kontaktowania się z Państwem w celach podatkowych i rachunkowych,
 • przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Biura Podróży PIONIER.

Jeśli wyrazili Państwo zgodę przetwarzamy dane osobowe w celu:

 • kontaktowania się w celach marketingowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników wyjazdów.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób w jaki została wyrażona. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa dzieci dopóki nie wycofają Państwo udzielonej zgody.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Będziemy przetwarzać Państwa dane najkrócej, jak to jest możliwe. Dla poszczególnych przypadków czas przetwarzania danych jest następujący:

 • w przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie umowy, przetwarzanie będzie trwało dopóki trwa umowa oraz okres przedawnienia ewentualnych roszczeń,
 • jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie dla określonego celu, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu odwołania zgody,
 • dane, które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu przetwarzać będziemy dopóki trwa ten interes.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Nie udostępniamy Państwa danych osobom lub podmiotom trzecim. Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje, gdy udostępnienie jest konieczne w celu realizacji usługi. Odbiorcami Państwa danych mogą być Towarzystwa Ubezpieczeniowe, firmy transportowe, obiekty hotelowe. Podane prze nas dane są niezbędne do realizacji usługi.

W szczególnych przypadkach Państwa dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. Ministerstwu Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, innym dostawcom usług płatniczych). Każdy wniosek o udostępnienie jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie danych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Państwa danych.

Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Biura Podróży PIONIER s.c. Lucjana Kliś i Waldemar Kliś w zakresie przetwarzanych danych?

W związku z tym, że powierzają nam Państwo swoje dane osobowe, mamy wobec Państwa następujące zobowiązania:

 • mogą Państwo żądać sprostowania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • mogą Państwo żądać usunięcia danych: żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  Państwa dane zostaną usunięte jeżeli:
  • nie są już niezbędne do celów w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  • przetwarzaliśmy je na podstawie wyrażonej zgody, którą Państwo wycofali, a nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania,
  • wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, a jednocześnie nie zachodzą inne okoliczności, które usprawiedliwiają dalsze przetwarzanie danych,
  • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.
 • mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych: jeżeli dane są nieprawidłowe - mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; jeżeli Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte,
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy z Państwem zawartej oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.